EVS Volunteers build an Eco-House in Nidri Οι EVS εθελοντές χτίζουν ένα οικολογικό σπίτι στο Νυδρί

Friday 7th of June 2013, Nidri, Lefkada. The EVS volunteers in the Eco-House Project started at the beginning of May in Nidri presented their work to the public by organizing a series of workshops with the children in schools and also with the young people in Nidri and Lefkada City.

            The initiator of the project of the Nidri Eco-House and also the hoast of the EVS volunteers working in this project is the organization Solidarity Tracks from Lefkada. The project is a long-term one, started last year and developed entirely with the help of the volunteers. Last year the volunteers have been strating to build the house. They made the fundation, the structure for building the walls and also the roof with the help of an architect specialized in the building of passive houses.

            This year the 16 EVS volunteers coming from Armenia, Romania, Italy, Spain, Bulgaria, Latvia, Ukraine and Poland had the task of building the walls of the house, installing the electrical wires and the solar panel for green energy and also designing and starting work at the ecological garden near the house. All of those things were realized with the help of specialized trainners from whom the volunteers had the chance to learn so many things about the mix necessary for the building of the walls, about the installation of a solar panel and about the making of an ecological garden with local types of vegetables and fruits.

            The event that the EVS Volunteers organized last Friday was an open air event for the community of the island in order to make their activity more visible for a large number of people. In the morning the volunteers explained to the children the importance of sustainable development and of building a house entirely made of natural materials that they can find in their region and also the importance of growing in a sustainable way your own fruits and vegetables and of consuming them fresh. The children also had the chance to mix by themselves the clay with the sand and the sawdust in order to build miniatural eco-houses. Mr Scare Crow was one of the main attractions of the day for the small ones.

            For the local community the common work of volunteers coming from different cultures, traditions and backgrounds should clarify a little bit more the importance of tolerance and solidarity. The eco-house is the product of these two characteristics united together with a lot of hard work but also nice moments and new revealing experiences.

Foto_Greco_House6

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013, Νυδρί, Λευκάδα. Οι EVS εθελοντές στο πρόγραμμα Eco-House που ξεκίνησε στις αρχές του Μαΐου στο Νυδρί, παρουσίασαν τη δουλειά τους στο κοινό, οργανώνοντας μια σειρά από εργαστήρια με παιδιά από τα σχολεία, αλλά και με τους νέους από το Νυδρί και την πόλη της Λευκάδας.

          Η Οργάνωση που εμπνεύστηκε το πρόγραμμα Eco-House στο Νυδρί και φιλοξένησε τους EVS εθελοντές που εργάστηκαν σε αυτό, είναι τα «Μονοπάτια Αλληλεγγύης», μια Πολιτιστική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση νέων από την Λευκάδα. Το έργο είχε μακροπρόθεσμη διάρκεια και ξεκίνησε τον προηγούμενο χρόνο, ενώ αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου με τη βοήθεια των εθελοντών. Πέρυσι, οι εθελοντές ξεκίνησαν την κατασκευή του σπιτιού. Έκαναν τα θεμέλια, τη δομή για την κατασκευή των τοίχων και την οροφή του κτηρίου με τη βοήθεια ενός αρχιτέκτονα που ειδικεύεται στην κατασκευή παθητικών σπιτιών.

Φέτος οι 16 EVS εθελοντές προερχόμενοι από την Αρμενία, τη Ρουμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, τη Λετονία, την Ουκρανία και την Πολωνία, είχαν ως έργο την οικοδόμηση των τειχών του σπιτιού, την εγκατάσταση των ηλεκτρικών καλωδίων και ενός ηλιακού πάνελ για την παροχή πράσινης ενέργειας, αλλά και το σχεδιασμό και την έναρξη ενός οικολογικού κήπου κοντά στο σπίτι. Όλα οι παραπάνω δράσεις πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτών, από τους οποίους οι εθελοντές είχαν την ευκαιρία να μάθουν πάρα πολλά πράγματα όπως για το μίγμα που απαιτήθηκε για την κατασκευή των τοίχων, για την εγκατάσταση ενός ηλιακού πάνελ και για την κατασκευή ενός οικολογικού κήπου με τοπικά είδη λαχανικών και φρούτων.

 Επιπρόσθετα, οι EVS εθελοντές διοργάνωσαν την περασμένη Παρασκευή μια ανοιχτή εκδήλωση για την κοινότητα του νησιού, προκειμένου να κάνουν τη δραστηριότητά τους γνωστή σε ένα μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Οι εθελοντές εξήγησαν στα παιδιά των σχολείων που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικοδόμησης ενός σπιτιού κατασκευασμένου εξ ολοκλήρου από φυσικά υλικά που μπορούν να βρουν στην περιοχή τους, αλλά και τη σημασία της καλλιέργειας, με βιώσιμο τρόπο, των δικών τους φρούτων και λαχανικών και την σπουδαιότητα της κατανάλωσής τους όταν είναι φρέσκα. Τα παιδιά είχαν επίσης την ευκαιρία να αναμείξουν μόνα τους τον πηλό με την άμμο και το άχυρο, προκειμένου να οικοδομήσουν οικολογικά σπίτια μινιατούρες. Ο κ. Σκιάχτρο ήταν ένα από τα κύρια αξιοθέατα της ημέρας για τους μικρότερους!

 Για την τοπική κοινότητα, η κοινή εργασία των εθελοντών που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς, παραδόσεις και υπόβαθρα, θα πρέπει να γίνει λίγο περισσότερο σαφής, η σημασία της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης. Το οικολογικό σπίτι είναι το προϊόν των δύο παραπάνω χαρακτηριστικών, συνδυάζοντάς τα με πολύ σκληρή δουλειά, όμορφες στιγμές και νέες αποκαλυπτικές εμπειρίες!

Foto_Greco_House6